Suoraan sisältöön

Asiakaspalvelu: 014 266 0111
Muut yhteystiedot

Työterveys Aalto > Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan oikeudet

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Työterveys Aalto Oy ja Työterveys Laine Oy
Virva Hartikka p. 014 2678522

Tietosuojaselosteet (pdf) Työterveys Aalto Oy
Tietosuojaseloste potilastietorekisteri
Tietosuojaseloste eTyoterveysaalto - sähköisen palvelun asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Mella - sähköisen palvelun asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Elisa Etämittaus - asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Movendos - sähköisen palvelun asiakasrekisteri

Työterveyshuollon palvelusopimuksen liite henkilötietojen käsittelystä Työterveys Aalto Oy

Tietosuojaselosteet (pdf) Työterveys Laine Oy
Tietosuojaseloste potilastietojärjestelmä
Tietosuojaseloste eTyoterveysaalto - sähköisen palvelun asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Mella - sähköisen palvelun asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Elisa Etämittaus - asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Movendos - sähköisen palvelun asiakasrekisteri

Työterveyshuollon palvelusopimuksen liite henkilötietojen käsittelystä Työterveys Laine Oy

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin
Terveyspalveluissa toimitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja hänen asioita pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Asiakkaalla on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista.
Terveydenhuollossa asiakkaalla on oikeus saada tieto terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Asiakkaalla on oikeuksia myös hänestä tallennettuihin tietoihin.

Rekisteritietojen tarkastaminen
Asiakastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Halutessaan, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Oikeutta anotaan esim. ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö” -lomakkeella. Lomake toimitetaan oman asiointipisteen henkilökunnalle.
Tarkastusoikeus voidaan tarvittaessa toteuttaa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.
Terveydenhuollossa omien tietojen tarkastaminen onnistuu melko kattavasti Omakanta-palvelun kautta. Omakannassa näkyvät 1.3.2015 jälkeen tallennetut yhteenvetotasoiset potilastiedot. Tiedot siirtyvät terveydenhuollon käynnin jälkeen Omakanta-palveluun viiveellä. Kuvantamiseen ja laboratoriotutkimuksiin liittyvät tiedot tulevat siirtymään Omakantapalveluun vaiheittain myöhemmin.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen
Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto (Henkilötietolaki 29§). Rekisteröidyn on anottava oikeutta henkilökohtaisesti perustellen esim. ”Rekisteritietojen korjaamispyyntö” – lomakkeella. Lomake toimitetaan oman asiointipisteen henkilökunnalle. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä
Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan lokitietojen avulla säännöllisesti. Mahdollisen väärinkäytöksen ilmetessä ryhdytään kurinpidollisiin ja tarvittaessa rikosoikeudellisiin toimiin. Rekisteröidylle ilmoitetaan, mikäli hänen tietojaan on käsitelty asiattomasti.
Rekisteröidyllä itsellään on myös oikeus pyytää selvitystä rekisteritietojensa käsittelystä. Selvitystä anotaan kirjallisesti esim. ”Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä” – lomakkeella. Lomake lähetetään tietosuojavastaavalle. Tarkastus tehdään korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin, ellei rekisteröidyllä ole täsmennettyä epäilyä ja ajankohtaa mahdolliselle väärinkäytökselle. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus.

Asianosaisen tiedonsaantioikeus salassa pidettävään tietoon
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tiedonsaantioikeus voi tällöin ulottua myös toisen henkilön salassa pidettäviin tietoihin. Asianosainen voi olla edunvalvoja, omainen tms. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta ohjaa Julkisuuslaki (11–12§).
Asianosainen esittää tietopyyntönsä kirjallisesti ja perustellusti esim. ”Asianosaisen tietopyyntö” -lomakkeella. Pyynnössä on selvitettävä asianosaisasema sekä perustelut tietojen saantiin ja tietojen käyttötarkoitus. Asianosainen ei saa käyttää luovutettuja salassa pidettäviä tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Lomakkeet (pdf) Työterveys Aalto Oy
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen korjauspyyntö
Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä
Asianosaisen tietopyyntö
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Lomakkeet (pdf) Työterveys Laine Oy
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen korjauspyyntö
Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä
Asianosaisen tietopyyntö
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Asiakasturvallisuus

Työterveys Aalto -liikelaitoksessa pyrimme hoitamaan Teitä mahdollisimman hyvin, yhteistyössä kanssanne, käytössämme olevien voimavarojen puitteissa. Mikäli kuitenkin hoitoonne tai palveluunne liittyy ongelmia, toivomme Teidän keskustelevan asiasta hoitavan henkilön kanssa. Tarvittaessa voitte kääntyä myös heidän esimiestensä tai toiminnasta vastaavien puoleen.

Asiakkaan vaaratilanneilmoitus
Työterveys Aallossa on otettu käyttöön ns. asiakkaan vaaratilanneilmoitus. Vaaratilanneilmoituksella asiakas voi ilmoittaa havaitsemistaan asiakasturvallisuusvajeista. Asian voi myös ottaa puheeksi kertomalla havainnon heti suoraan henkilökunnalle. Vaaratilanneilmoituksen voi tehdä sähköisesti oheisen linkin kautta.

Potilasasiamies
Potilasasiamies neuvoo ristiriitojen ratkaisemisessa ja tarvittaessa avustaa mm. muistutusten tekemisessä. Potilasasiamies toimii terveydenhuollon palveluissa potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies työskentelee seuraavien asioiden hyväksi
• Ohjaa potilasta keskustelemaan heti ongelmatilanteiden ilmetessä asianomaisen henkilön kanssa.
• Neuvoo ristiriitojen ratkaisemisessa ja tarvittaessa avustaa mm. muistutuksen tekemisessä, mikäli muuta ratkaisua ei löydy.
• Toimii terveydenhuollon palveluissa potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
• Tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies ei edusta oikeudessa.

Potilasasiamiehen yhteystiedot
Riitta Kumpulainen p. 014 269 2600

Soittoajat: ma klo 12.00-15.00, ti klo 12.00-15.00 ja to 8.00-11.00
Aika henkilökohtaiseen käyntiin sovitaan erikseen.

Lisätietoja
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Hyödyllisiä linkkejä
Kela
Työterveyslaitos
Jyväskylän yhteistyötoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE)
Seututerveyskeskus
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Copyright © Työterveys Aalto 2012 Sivun alkuun