Laadunhallinta Työterveys Aallossa

Työterveysyhteistyön onnistumisen edellytyksenä ovat laadukkaat palveluntuotannon prosessit. Työterveys Aallossa laatutyö on tärkeä osa asiakaslähtöisten palvelujen ylläpitämistä ja kehittämistä.

Osoituksena systemaattisesta laadun johtamisesta ja laatutyöstä Työterveys Aallolle myönnettiin 13.4.2024 jo kolmatta kertaa ISO 9001:2015-standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja ylläpito edellyttää jatkuvaa laatujärjestelmän ja palveluntuotannon prosessien vaikuttavuuden arviointia.

Laatutyö

Mitä sertifikaatti tarkoittaa?

Sertifiointi on tapa saada oman toiminnan laadukkuus ja tuloksellisuus julki nähtäväksi objektiivisen ja riippumattoman sertifioijan toimesta.

Sertifikaatti itsessään on erillinen, kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka vahvistaa, että Aallon prosessi, henkilö, tuote tai palvelu täyttää tietyn standardin vaatimuksen. Ulkoisessa, kolmannen osapuolen suorittamassa auditoinnissa arvioidaan Aallon toiminnan kuvauksia, käytäntöjä sekä saavutettuja tuloksia. Läpäistyn ulkoisen sertifiointiauditoinnin todisteena saamme sertifikaatin, joka on vahvistus siitä, että olemme täyttäneet yrityksenä ISO 9001:2015 standardin määrittämät vaatimukset.

 Laatusertifikaatin saaminen ja pitäminen edellyttää meiltä laadittua, ylläpidettyä ja käytännössä toteutettavaa laadunhallintajärjestelmää sekä laadun jatkuvaa seurantaa ja mittaamista. Työterveys Aallolla on ollut erillinen laadunhallintajärjestelmä käytössä jo useiden vuosien ajan ennen meille ensimmäistä myönnettyä ISO 9001:2015 laatusertifikaattia. Laadunhallintajärjestelmässä on määritetty toimintamme prosessit tarkempine kuvauksineen sekä niiden laadullisen sisällön vaatimukset, kertoo Työterveys Aallon laatuvastaava, työterveyshoitaja Satu Kuusamo.

Laatusertifikaatin merkitys toiminnassamme

ISO 9001 -standardin mukainen toiminta osoittaa, että organisaation toiminta on laadukasta ja korkeaa asiakas-, potilas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä edistävää.

Sertifikaatin avulla pystymme osoittamaan, että organisaatiomme toimii tehokkaasti ja turvallisesti, hallitsee käytössään olevan prosessit ja toimii kestävästi. Olemme pystyneet vähentämään toimintamme riskejä, parantamaan työmme laatua ja saamaan tyytyväisempiä asiakkaita.

 Laatusertifioinnissa on kyse myös kansainvälisesti hyviksi koetuista johtamisen käytänteistä. ISO-laatustandardi sisältää useita eri vaatimuskohtia, jotka itsessään asettavat riman tarvittavalle laatutasolle, joka tulee ylittää ennen mahdollisen sertifikaatin myöntämistä. Toimintamme vuosittainen ulkoinen auditointi vahvistaa kulloinkin tämän tason ylittämisen.

 On sanottu, että hyvän laadun tuottaminen on aina kannattavaa ja halvempaa kuin huonon laadun, koska laatua tuottavat prosessit ovat tehokkaampia ja sujuvampia; ei tehdä turhaa työtä, toiminnan korjauksia tarvitaan vähemmän. Myös lisääntyneen työtyytyväisyyden ansiosta työntekijöiden vaihtuvuus on pienempää. Hyvä laadunhallinta parantaa kannattavuutta, Kuusamo summaa.

Laadun ylläpitäminen

Laatu on koko organisaation yhteinen asia ja laatupolitiikan onnistumisen edellytyksenä on sekä johdon, että henkilöstön sitoutuminen.

Laadukas toiminta edellyttää yhteisesti sovittuja ja noudatettuja toimintamalleja toiminnassamme, jota aktiivisesti myös itse arvioimme ja kehitämme. Arviointia toteutamme säännöllisten ulkoisten auditointien lisäksi noin 4–5 kertaa vuodessa toteutettavilla sisäisillä auditoinneilla, systemaattisilla asiakaspalautekyselyillä sekä Aallon sisäisellä poikkeamien seurantajärjestelmällä. Tämä jatkuvan parantamisen ajattelumalli on osa jokapäiväistä toimintaamme, jolla pyrimme tunnistamaan asioita, jotka voimme tehdä sujuvammin ja tehokkaammin, pohtii Kuusamo.

Työterveys Aalto osallistuu Työterveyslaitoksen koordinoiman Laatuverkoston jäsenenä myös vuosittain toteutettavaan Työterveyshuollon toiminta ja laatu -selvitykseen. Selvityksen pohjalta saadaan tietoa organisaation laadun edellytyksistä suhteessa valtakunnalliseen tasoon, sekä tietoa kehittämistoiminnan suuntaamiseksi kohti laadukasta työterveyshuollon palveluntuotantoa.

Laatuverkosto välittää jäsenilleen myös valtakunnallisesti ajankohtaista tietoa työterveyshuollon kehittämistarpeista. Jäsenenä olemme mukana lisäämässä yhteistä ymmärrystä työterveyshuollon toimintojen laadun kriteereistä sekä työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta laadun näkökulmasta, kertoo Työterveys Aallon palvelu- ja kehittämispäällikkö Pia Petäjäaho.

Kuinka olemme saavuttaneet nykytilanteemme

Organisaatiossa jokaisella on vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Aktiivinen, osallistuva, kehittävä ja avoin ilmapiiri luo edellytykset laadukkaalle toiminnalle.

Työterveys Aalto valitsi alun perin laatustandardikseen ISO 9001 -standardin, joka toi mukanaan uusia vaatimuksia, joihin toimintaamme vertasimme. Koska koimme toimineemme ja toteuttaneemme prosessejamme vaatimusten mukaisesti, lähdimme hakemaan laatusertifikaattia. Saimme ensimmäisen laatusertifikaattimme ulkoisen auditointiprosessin myötä toukokuussa 2018.

 Ulkoinen auditointi nostaa meille näkyviksi asioita ja kehitysehdotuksia, joita emme itse työllemme ja toiminnallemme sokeutuneina välttämättä havaitse, minkä vuoksi nämä ovatkin usein kullanarvoisia.

 Laadunhallinta ei ole vain johtoportaan asia – suljettujen ovien takana – vaan useinkin toiminnan kehittämisen askeleet lähtevät ruohonjuuritasolta ja henkilöstön sitoutumisesta yhteiseen tavoitteeseen. Pienin, yksittäisin muutoksin ja kehitysajatuksin parannamme toimintaamme yksi asia ja poikkeama kerrallaan, yhdessä. Vuosien myötä henkilöstön osallisuus on lisääntynyt; laatutyö ja auditoinnit eivät enää ole vain abstrakti käsite, vaan osa meidän kaikkien toimintaa. Päivittäisessä työssämme laadunhallinta näkyy prosessien ymmärryksenä sekä ymmärryksen mukanaan tuoman toiminnan yhdenmukaisuutena ja kehitysmyönteisyytenä, iloitsee Kuusamo.

Kiitos kuuluu Aallon henkilöstölle

Laatupolitiikka luo yhteisen perustan laatutyölle sen kaikissa palvelutoiminnoissa ja tukee yhtiön strategiaa eli auttaa toiminnan suuntaamisessa kohti haluttuja tavoitteita. Laatupolitiikkaa toteutetaan Aallossa kaikilla organisaatiotasoilla, eri ammattiryhmissä, ammattiryhmien yhteistyöllä ja toimintatapoja kehittämällä.

Aallon palvelu- ja kehittämispäällikkö Pia Petäjäaho kiittää henkilöstöä pitkäjänteisestä työstä laadun parissa. Laadun kehittäminen näkyy jokapäiväisessä työarjessa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti kehittämiskokonaisuuksiin monella tasolla. Viime vuosina olemme syventyneet palveluprosessien sujuvoittamiseen, toimintamallien kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Saadut palautteet ja kiitokset kohtaamisiin liittyen kertovat henkilöstömme syvällisestä työterveyshuollon osaamisesta ja asiakkuuksien tuntemisesta. Tärkein on kuitenkin se, että laatutyötä tehdään meillä yhdessä, päättää Petäjäaho.

Aallon laatusertifikaatti (PDF)

Satu Kuusamo, laatuvastaava, työterveyshoitaja
Pia Petäjäaho, palvelu- ja kehittämispäällikkö
Jonna Hakamäki, viestinnän asiantuntija

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kesän 2024 aukioloajat