Työyhteisölle

Tarjoamme moniammatillisesti työyhteisöiden työhyvinvointia ja toimintaa tukevia palveluita.

Työpaikkakäynnit

Työterveyshuoltotoiminnan perustana on työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys ja se on tehtävä aina kun työpaikalla on työntekijöitä. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää ja arvioi työn ja työpaikan olosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden sekä arvioi millainen merkitys niillä on työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn.

Terveydellisen merkityksen arvioinnin laatii työterveyslääkäri. Tavoitteena on edistää ja kehittää yhdessä työnantajan kanssa terveellisiä ja turvallisia työolosuhteita. Työpaikkaselvityksen tekemisestä sovitaan etukäteen työnantajan kanssa. Käynnillä keskustellaan työn erityispiirteistä, työssä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista, työn sujumisesta ja niiden vaikutuksista työhyvinvointiin. Lisäksi havainnoidaan työolosuhteita, altisteita ja kuormitustekijöitä.

Työyhteisöjen toiminnan
edistämisen tuki

Palveluvalikoimaamme sisältyy työkykyä tukeva ryhmätoiminta, joka suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa. Tarve ryhmätoiminnalle todetaan usein toimintasuunnitelmaa tehtäessä tai työpaikkaselvityksessä. Asiantuntijamme toteuttavat tarpeen pohjalta esimerkiksi uniryhmiä tai ergonomista ohjausta työpaikalla.

Työhyvinvoinnin johtamisen tuki

Käytössämme on työhyvinvoinnin johtamisen työkaluja, kuten sähköisiä oirekyselyjä ja hyvinvointianalyysejä, joiden avulla tuotamme tietoa työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen tueksi. Tuemme myös esihenkilötyötä.

Kriisitilanteiden selvitys ja tuki

Toimivan työterveyshuollon merkitys korostuu vaikeissa ja yllättävissäkin tilanteissa. Tarjoamme työpaikoille tukea äkillisissä kriisitilanteissa. Psykososiaalisen tuen avulla tuemme työntekijöiden toipumista ja heidän työkykyään. Tuki voi olla ryhmämuotoista työterveyshoitajan ja työpsykologin avulla tapahtuvaa toimintaa tai yksilöllistä tukea, joka antaa mahdollisuuden puhua tuntemuksistaan ulkopuoliselle asiantuntijalle. Tuen sisältö ja muoto räätälöidään tarpeen mukaisesti.

Esihenkilöiden jaksamisen tuki

Tuemme esihenkilöitä vaativassa työssä monin tavoin. Esihenkilöiden työkykyä voidaan tukea yksilökohtaisten, ryhmämuotoisten ja työyhteisöllisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden muodossa.

Työterveysneuvottelut

Työterveysneuvottelun tavoitteena on tukea työntekijää sovittamalla työtä hänen työkykyynsä sopivaksi sekä työntekijää että työpaikkaa palvelevalla tavalla. Työterveyshuolto ohjaa ja neuvoo neuvotteluun valmistautumisessa. Työterveyshuollon tehtävänä on ottaa kantaa työn ja terveyden yhteensovittamiseen työterveysneuvottelussa. Neuvottelu järjestetään yleensä siinä vaiheessa, kun tarvittavat toimenpiteet työntekijän jäljellä olevan työkyvyn selvittämiseksi ja arvioimiseksi on tehty. Tavoitteena on selvittää työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssään sekä tukea yhteisvoimin työntekijää muokkaamalla hänen työnsä työkykyyn sopivalla tavalla. Ensisijainen tavoite on aina, että työntekijä pystyisi palaamaan omaan työhönsä.

Työterveysneuvotteluun osallistuvat työntekijä, lähiesihenkilö, työterveyslääkäri ja/tai -hoitaja, tarvittaessa asiantuntijoita sekä työntekijän tukihenkilö hänen niin halutessaan. Työterveysneuvottelussa keskitytään pohtimaan keinoja, joilla voidaan tukea työntekijän työkykyä. Terveydentilaan liittyviä tietoja käsitellään vain työntekijän suostumuksella. Työterveysneuvottelusta laaditaan muistio, johon kirjataan sovitut toimenpiteet, vastuuhenkilöt, aikataulut, tehdyt päätökset sekä niiden seuranta. Neuvottelun jälkeen kaikki osapuolet huolehtivat sovituista toimenpiteistä ja arvioivat tarvitaanko vielä jatkoselvityksiä tai uusi työterveysneuvottelu.