Potilaan ja asiakkaan oikeudet

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin
Terveyspalveluissa toimitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja hänen asioitaan pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Asiakkaalla on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista.
Terveydenhuollossa asiakkaalla on oikeus saada tieto terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Asiakkaalla on oikeuksia myös hänestä tallennettuihin tietoihin.

Rekisteritietojen tarkastaminen
Asiakastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Halutessaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Oikeutta anotaan esim. ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö” -lomakkeella. Lomake toimitetaan oman asiointipisteen henkilökunnalle.
Tarkastusoikeus voidaan tarvittaessa toteuttaa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.

Terveydenhuollossa omien tietojen tarkastaminen onnistuu melko kattavasti Omakanta-palvelun kautta. Omakannassa näkyvät 1.3.2015 jälkeen tallennetut yhteenvetotasoiset potilastiedot. Tiedot siirtyvät terveydenhuollon käynnin jälkeen Omakanta-palveluun viiveellä. Kuvantamiseen ja laboratoriotutkimuksiin liittyvät tiedot tulevat siirtymään Omakantapalveluun vaiheittain myöhemmin.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen
Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto (Henkilötietolaki 29§). Rekisteröidyn on anottava oikeutta henkilökohtaisesti perustellen esim. ”Rekisteritietojen korjaamispyyntö” -lomakkeella. Lomake toimitetaan oman asiointipisteen henkilökunnalle. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä
Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan lokitietojen avulla säännöllisesti. Mahdollisen väärinkäytöksen ilmetessä ryhdytään kurinpidollisiin ja tarvittaessa rikosoikeudellisiin toimiin. Rekisteröidylle ilmoitetaan, mikäli hänen tietojaan on käsitelty asiattomasti.

Rekisteröidyllä itsellään on myös oikeus pyytää selvitystä rekisteritietojensa käsittelystä. Selvitystä anotaan kirjallisesti esim. ”Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä” -lomakkeella. Lomake lähetetään tietosuojavastaavalle. Tarkastus tehdään korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin, ellei rekisteröidyllä ole täsmennettyä epäilyä ja ajankohtaa mahdolliselle väärinkäytökselle. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus.

Asianosaisen tiedonsaantioikeus salassa pidettävään tietoon
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tiedonsaantioikeus voi tällöin ulottua myös toisen henkilön salassa pidettäviin tietoihin. Asianosainen voi olla edunvalvoja, omainen tms. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta ohjaa Julkisuuslaki (11–12§).
Asianosainen esittää tietopyyntönsä kirjallisesti ja perustellusti esim. ”Asianosaisen tietopyyntö” -lomakkeella. Pyynnössä on selvitettävä asianosaisasema sekä perustelut tietojen saantiin ja tietojen käyttötarkoitus. Asianosainen ei saa käyttää luovutettuja salassa pidettäviä tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Asiakasturvallisuus
Me Työterveys Aalto Oy:ssä pyrimme hoitamaan teitä mahdollisimman hyvin, yhteistyössä kanssanne, käytössämme olevien voimavarojen puitteissa. Mikäli kuitenkin hoitoonne tai palveluunne liittyy ongelmia, toivomme teidän keskustelevan asiasta hoitavan henkilön kanssa. Tarvittaessa voitte kääntyä myös heidän esimiestensä tai toiminnasta vastaavien puoleen.

Asiakkaan vaaratilanneilmoitus
Työterveys Aallossa on käytössä vaaratilanneilmoitus. Ilmoituksella asiakas voi ilmoittaa havaitsemistaan asiakasturvallisuusvajeista. Asian voi myös ottaa puheeksi kertomalla havainnon heti suoraan henkilökunnalle. Vaaratilanneilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin
Nyt voit myös turvallisesti tehdä sähköisen rekisteritietojen tarkastuspyynnön, rekisteritietojen korjauspyynnön, selvityksen omien tietojen käsittelystä, asianosaisen tietopyynnön sekä hoitoon ja kohteluun liittyvän muistutuksen.
EU-direktiivi ja Suomen laki ovat antaneet sähköiselle allekirjoitukselle juridisesti sitovan aseman. Lisäksi sähköinen allekirjoitus on turvallinen tapa allekirjoittaa asiakirjat. Asiakirjan allekirjoittajat, allekirjoitusaika ja allekirjoitettu sisältö ovat aina kiistämättömästi todennettavissa. Työterveys Aalto Oy käyttää allekirjoittamisessa vahvaa tunnistautumista.

LOMAKKEET:
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf 153kt)
Rekisteritietojen korjaamispyyntö (pdf 165kt)
Hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (pdf 136kt)
Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä (pdf 82,5kt)
Asianosaisen tietopyyntö (pdf 144kt)

Lupa-asiat ja potilasmuistutukset
Veikko Kujala
Johtava työterveyslääkäri
veikko.kujala@tyoterveysaalto.fi 

Asiaa potilasasiavastaavalle?

Potilasasiavastaava neuvoo ristiriitojen ratkaisemisessa ja tarvittaessa avustaa mm. muistutusten tekemisessä. Potilasasiavastaava toimii terveydenhuollon palveluissa potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiavastaava työskentelee seuraavien asioiden hyväksi

  • Ohjaa potilasta keskustelemaan heti ongelmatilanteiden ilmetessä asianomaisen henkilön kanssa.
  • Neuvoo ristiriitojen ratkaisemisessa ja tarvittaessa avustaa mm. muistutuksen tekemisessä, mikäli muuta ratkaisua ei löydy.
  • Toimii terveydenhuollon palveluissa potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
  • Tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Potilasasiavastaavan palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiavastaava ei edusta oikeudessa.

Potilasasiavastaavina toimivat Tuija Noronen ja Päivi Puoliväli.

Potilasasiavastaavan tavoittaa numerosta 014 269 2600
Soittoajat: maanantaisin ja perjantaisin klo 8.00-12.00, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 11.00-15.00.
Muina aikoina on käytössä puhelinvastaaja, johon voit jättää soittopyynnön ja puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.

Tapaamisista sovitaan aina erikseen. Harkinnan ja tarpeen mukaan ohjauskäynti voidaan toteuttaa potilaan kotona, tuolloin käynnillä ovat paikalla molemmat potilasasiavastaavat.