Työnantajalle

Olemme työkyvyn asiantuntija ja kumppani

Työterveyshuolto on työkyvyn asiantuntija. Työterveyshuollossa arvioidaan työntekijän työ- ja toimintakykyä, kuntoutustarvetta sekä ohjataan tarvittaessa kuntoutukseen. Työterveyshuollolla on työkyvyn tukemisen koordinointivastuu. Työkyvyn arviointi on monivaiheinen prosessi, joka käynnistyy, kun työpaikalla herää huoli työntekijän alentuneesta työkyvystä.

Työterveysyhteistyöhön panostaminen on työnantajan merkittävimpiä investointeja työhyvinvointiin. Tarjoamme työnantajalle työterveyshuollon täyden tuen ja kumppanuuden henkilöstön työhyvinvoinnin johtamiseen. Työterveysyhteistyö työnantajan, työntekijän ja työterveyden välillä luo pohjan toimivalle ja vaikuttavalle työterveystoiminnalle.

Palvelumme työnantajalle:

Palvelutarpeen analysointi ja seuranta

Työterveysyhteistyön tulee tukea organisaation strategisia tavoitteita ja tarpeita. Työterveyskumppanuuteemme sisältyy jatkuva dialogi organisaationne erilaisista tarpeista. Arvioimme ja analysoimme yhdessä työterveysyhteistyölle määriteltyjä tavoitteita sekä tuloksia. Tarkastelemme myös säännöllisesti sitä, pitääkö suunnitelmia muuttaa tai korjata.

Työhyvinvoinnin johtamisen konsultointi

Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tärkeä osa työhyvinvoinnin johtamisen prosessia. Tarjoamme asiantuntijatukea ja työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen. Hyödynnämme ja tuotamme myös erilaisia vaikuttavuuden mittareita johdon päätöksenteon tueksi.

Työterveysraportointi

Raportoimme työnantajalle säännöllisesti työterveyshuollon toiminnasta. Teemme kustannusseurantaa ja kerromme mistä kustannukset koostuvat. Käymme läpi toteutunutta toimintaa ja vertaamme niitä asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastelemme myös sairauspoissaoloja ja kerromme havainnoistamme ja toimenpide-ehdotuksia sairauspoissaolojen hallintaan. Tuotamme yhteenvedon havainnoista organisaationne työhyvinvointiin liittyen sekä kerromme ehdotuksia, mitä jatkossa olisi hyvä tehdä.

Vaikuttavuuden seuraamiseksi tuotamme työterveysraportointia työnantajille mm. seuraavilta osa-alueilta:

  • Työkyvyn seurannan tuloksista raportointi työterveysyhteistyössä tapahtuvaa analysointia varten
  • Sairauspoissaoloseuranta ja raportti poissaolojen syistä ja kestoista
  • Työterveyshuollon toteuttamien työkyvyn tukitoimien tuloksellisuuden seuranta ja raportointi sovitulla laajuudella
  • Työterveyshuollon toiminnan suuntaaminen seurantatietojen perusteella

Sairauspoissaoloseuranta

Toteutamme sairauspoissaoloseurantaa diagnoosiryhmittäin, tarkastelemme sairauspoissaolopäiviä ja sairauspoissaolojaksojen lukumäärää. Tarkastelemme myös sairauslomien pituutta ja esiintyvyyttä henkilöstöryhmittäin.

 

Organisaatiomuutosten tuki

Työterveyshuollon tuki organisaation muutostilanteissa on tärkeä voimavara. Muutoksen tueksi voidaan toteuttaa yhteistyössä erilaisia valmennuksia ja koulutuksia, hyödyntää psykologista asiantuntemusta, seurata henkilöstön terveydentilaa sekä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Esihenkilölle

Toimimme kumppaninasi työhyvinvoinnin johtamisessa.

Siirry Tästä

Työyhteisölle

Tarjoamme moniammatillisesti työyhteisöiden työhyvinvointia ja toimintaa tukevia palveluita.

Siirry Tästä