Toimintasuunnitelma on työterveysyhteistyön kartta

Työnantajan velvoite sopia työntekijöiden työterveyshuollosta perustuu lakiin. Tavoitteena toiminnan järjestämisessä on turvata työntekijöiden terveellinen ja turvallinen työn tekeminen työhyvinvointia tukevassa työympäristössä. 

Työterveystoiminnan aloittamiseksi yritys ja työterveyspalveluntuottaja solmivat palvelusopimuksen yrityksen haluamalla laajuudella, lain mukaan vähintään lakisääteisistä työterveyspalveluista. Hyvinvoiva työntekijä, joka sairastumisen sattuessa pääsee sujuvasti terveydenhuollon palveluiden piiriin, on työnantajalle tärkeä voimavaratekijä. Moni yritys sopiikin työterveyshuoltopalveluntuottajan kanssa myös sairaanhoidosta, mikä on työnantajalle vapaaehtoista työterveyshuoltoa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa yrityksen työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta työnantajan laatimaa kehittämissuunnitelmaa. Työterveyshuoltotoiminnalla pyritään tukemaan yrityksen työkykyjohtamisen kokonaisuutta.

Onnistunut työterveysyhteistyö vaatii suunnittelua ja yhteistyötä

Työterveystoiminta perustuu työpaikan tarpeisiin. Toimintasuunnitelmassa työpaikka kuvaa omaa toimintaansa sekä nimeää tärkeimmät haasteet terveellisen ja turvallisen työn tekemisen näkökulmasta. Tarpeiden määrittelyssä työterveyshuollon ensisijainen keino on työpaikkaselvitys, jonka perusteella määritellään työn voimavaratekijät, työssä esiintyvät kuormitustekijät ja altisteet sekä näiden terveydellinen merkitys. Kaikki ajankohtainen tieto työpaikasta sekä toimialasta hyödynnetään toimintasuunnitelman tekemisessä. Pitkään jatkunut yhteistyö tuottaakin usein parhaan, kehittyvän ja työpaikan eri näkökulmat huomioivan toimintasuunnitelman. Vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelu vaatii työterveystoimijoilta työn, terveyden, työkyvyn ja työhyvinvoinnin teemoista jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä.

Tavoitteet työterveystoiminnalle pohditaan yhteistyössä työpaikan edustajien ja työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Työpaikan edustajina toimintasuunnitelman tekemisessä voivat olla HR- ja esimiestaso, työsuojelun sekä henkilöstön edustaja yrityksen koon mukaan. Työterveyshuollossa työpaikan tarpeiden arviointiin osallistuu moniammatillinen tiimi, joka huomioi suunnittelussa työn fyysiset, psyykkiset ja psykososiaaliset tekijät. Työterveys Aallossa suurten yritysten yhteyshenkilönä toiminnan suunnittelussa toimii asiakkuuskoordinaattori, pienemmissä yrityksissä työpaikan vastuutyöterveyshoitaja.

Toimintasuunnitelma toimii reittisuunnitelmana työterveysyhteistyölle

Toimintasuunnitelmassa nimetään työpaikan tärkeimmät haasteet ja pohditaan työterveysyhteistyön mitattavat tavoitteet, jotka näyttävät suunnan toiminnalle. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi kirjataan suunnitelmaan konkreettisesti. Yrityksen työntekijöiden pitäisi toimintasuunnitelmaa lukiessaan ymmärtää, mitä työterveystoiminta pitää sisällään ja millainen palveluvalikoima yrityksellä on käytettävissään. Työterveyshuoltotoimijalle toimintasuunnitelma kertoo keinovalikoiman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintasuunnitelma voidaan kirjata 1-5 vuodeksi kerrallaan, mutta suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan toimintakauden edetessä. Yrityksessä ja työssä tapahtuvien muutosten myötä suuntaa muutetaan ja tavoitteita terävöitetään kirjaten muutokset myös toimintasuunnitelmaan.

Tavoitteenamme on tuottaa terveitä työpäiviä kohtuullisin kustannuksin. Hyvin suunniteltu toiminta mahdollistaa työterveyshuollon kustannusarvion ja yrityksen ennakoivan budjettisuunnittelun.  Työterveyshuoltotoiminta on yritykselle Kela-korvattavaa toimintaa edellyttäen, että työterveystoiminnasta on tehty sopimus ja toimintasuunnitelma. Toimiva työterveysyhteistyö on voimavaratekijä niin työantajalle kuin työntekijälle. Asiakasyrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin suunnattu laadukas työterveys voidaan nähdä myös henkilöstöetuna.

– Marjukka Pirkkalainen (TtM, tft)
Marjukka Pirkkalainen työskentelee asiakkuuskoordinaattorina Työterveys Aallossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Laadunhallinta Työterveys Aallossa

Kesän 2024 aukioloajat